Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Boisko sportowe w Brennej

Boisko sportowe należy do Urzędu Gminy Brenna, znajduje się w Centrum Brennej przy ul. Wyzwolenia.

Trening:

 • 100 zł/h – dorośli
 • 80 zł/h – dzieci i młodzież do 16 lat.

Mecz:

 • 250 zł/h – dorośli
 • 200 zł/h – dzieci i młodzież do 16 lat.

Podane ceny są cenami netto. Do ceny netto doliczany jest podatek VAT 8%.W okresie zimowym do cen wynajmu boiska sportowego należy doliczyć 20 zł w związku z koniecznością odpowiedniego przygotowania murawy boiska. Przy czym za okres zimowy uznaje się fakt zalegania pokrywy śnieżnej na płycie boiska.

Rezerwacja boiska:

Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminny Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77
NIP: 548 243 40 81
tel. (33) 474 06 01
e-mail: opkis@brenna.org.pl

Regulamin korzystania z obiektu piłkarskiego

§ 1
Regulamin obowiązuje na terenie obiektu sportowego usytuowanego w Brennej-Centrum przy ul. Wyzwolenia – działka 1785/37, na nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Brenna, zwanym dalej „obiektem”.

§ 2

 1. Właścicielem i zarządcą obiektu określonego w § 1 jest Gmina Brenna z siedzibą w Brennej przy ul. Wyzwolenia 77.
 2. Czynności techniczne związane z przygotowaniem obiektu do korzystania, będzie wykonywał gospodarz obiektu, zatrudniony przez Urząd Gminy w Brennej.

§ 3

 1. Korzystanie z obiektu odbywa się odpłatnie, po uprzednim dokonaniu rezerwacji w Ośrodku Promocji Kultury i Sportu – dalej OPKiS – z siedzibą Brennej przy ul. Wyzwolenia 69 za wyjątkiem podmiotu i zakresu określonego w ust. 2.
 2. Priorytet w korzystaniu z obiektu – wyłącznie w zakresie prowadzenia rozgrywek piłkarskich i szkolenia młodzieży ma Ludowy Klub Sportowy „Beskid” Brenna działający na terenie Gminy Brenna.
 3. Nieodpłatnie z obiektu może korzystać młodzież szkolna zrzeszona w klubach sportowych działających na terenie Gminy Brenna.
 4. Harmonogram rozgrywek piłkarskich LKS „Beskid” Brenna jest obowiązany przedłożyć do OPKiS niezwłocznie po otrzymaniu informacji z Okręgowego Związku Piłki Nożnej, przed rozpoczęciem każdego sezonu.
 5. Harmonogram treningów sekcji piłki nożnej LKS „Beskid” Brenna jest obowiązany przedłożyć do OPKiS do końca stycznia każdego roku.
 6. W przypadku jakichkolwiek zmian w harmonogramie rozgrywek i treningów, LKS „Beskid” Brenna niezwłocznie powiadomi o tym fakcie OPKiS.
 7. W przypadku przyjmowania przez LKS „Beskid” Brenna zorganizowanych grup sportowych, wynajęcie obiektu winno być zgłoszone do OPKiS nie później niż na 30 dni przed dniem wejścia na obiekt. W wyjątkowych sytuacjach informacja powinna zostać przekazana do OPKiS niezwłocznie.
 8. OPKiS do 15 grudnia każdego roku, przekaże do LKS „Beskid„ Brenna informacje co do terminów rezerwacji obiektu w zakresie objętym kalendarzem imprez na dany sezon.
 9. W przypadkach kolizyjnych z wyłączeniem ust. 2, pierwszeństwo organizacji imprez na obiekcie posiada Gmina Brenna.

§ 4
Rezerwacji obiektu można dokonywać osobiście, telefonicznie, faxem lub emailem w OPKiS.

 1. Minimalny czas wynajęcia obiektu wynosi 1 godzinę.
 2. Osoby dokonujące rezerwacji obiektu zobowiązane są do punktualnego rozpoczęcia i zakończenia zajęć, zgodnie z dokonaną rezerwacją. Opóźnienie czasu rozpoczęcia zajęć z winy rezerwujących obiekt, nie uprawnia ich do przedłużenia czasu pobytu na obiekcie poza godzinami dokonanej rezerwacji.
 3. Stawki za wynajęcie obiektu określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, natomiast procedury obiegu dokumentów za wynajem obiektu załącznik nr 3.

§ 5
Osoby korzystające z obiektu obowiązane są do wpisywania się do „Rejestru użytkowników” prowadzonego przez gospodarza obiektu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 6
Korzystający z obiektu zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia sportowego.

§ 7
Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę korzystających z obiektu.

§ 8
Prowadzący zajęcia powinien sprawdzić stan techniczny obiektu i urządzeń, z których będzie korzystał. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt gospodarzowi obiektu.

§ 9
Na terenie obiektu zabrania się:

 • poruszania się na quadach, motorach, rowerach, rolkach, deskorolkach i innym podobnym sprzęcie,
 • wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem obiektu,
 • niszczenia urządzeń sportowych i płyty obiektu,
 • wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
 • palenia tytoniu, wnoszenia jedzenia,
 • spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu,
 • przyjmowania i przebywania pod wpływem narkotyków,
 • zaśmiecania, wnoszenia napojów w szklanych opakowaniach,
 • przeszkadzania w zajęciach lub grze,
 • zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
 • przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku z wyjątkiem  zorganizowanych grup sportowych,
 • wprowadzania zwierząt z zastrzeżeniem z wyłączeniem pokazów organizowanych w ramach imprez rekreacyjnych,
 • zabrania się wnoszenia na teren obiektu materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, a w szczególności butelek, puszek itp.

§ 10
Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu
i znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich opiekunowie lub rodzice. Przy pokryciu powstałych szkód uwzględnia się również koszty robocizny.

§ 11
Zabrania się korzystania z obiektu w godzinach nocnych.

§ 12
Wszystkich użytkowników obiektu obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów bhp oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.

§ 13
Zarządzający boiskiem zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych wcześniej zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia imprez sportowo – rekreacyjnych lub widowiskowych, po uprzednim uzgodnieniu z zainteresowanymi.

§ 14
Korzystający i przebywający na terenie obiektu zobowiązani są do przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie ponosząc pełna odpowiedzialność za własne działania i zaniechania, w tym następstwa ewentualnych wypadków, szkód na osobie i mieniu.

§ 15
Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.

§ 16
Regulamin obowiązuje od 3 sierpnia 2009 r.

 

Lokalizacja Parku Turystyki w Brennej przy którym znajduje się boisko sportowe: