Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Narciarstwo biegowe

Na terenia Gminy Brenna powstała rekreacyjna trasa do narciarstwa biegowego. Znajduje się na samym końcu doliny Leśnicy. Zostały tam przygotowane trzy trasy, jedna z nich prowadzi w kierunku Przełęczy Salmopolskiej.
Przed korzystaniem z trasy należy się zapoznać z regulaminem który znajduje się na dole strony.

W wypożyczalni sprzętu sportowego w Parku Turystyki w Brennej istnieje możliwość wypożyczenia nart biegowych back-country oraz do narciarstwa klasycznego wraz z butami i kijkami.

 

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU SPORTOWEGO
Park Turystyki w Brennej
43-438 Brenna, ul. Malinowa 2b
tel. 539 931 213

 

Wypożyczalnia dysponuje następującym sprzętem:

NARTY: (10 par)

- Alpina Control 64 178 cm + wiązania Rottefella NIS-Touring Auto

- Alpina Control 64 168 cm + wiązania Rottefella NIS-Touring Auto

- Alpina Control 64 188 cm + wiązania Rottefella NIS-Touring Auto

- Alpina Control 64 188 cm + wiązania Rottefella NIS-Touring Auto

- Alpina Control 60 180 cm + wiązania Rottefella NIS-Touring Auto

- Peltonen Moveo Nanogrip 195 cm + wiązania Rottefella NIS-Touring Auto

- Peltonen Moveo Nanogrip 195 cm + wiązania Rottefella NIS-Touring Auto

- Peltonen Moveo Nanogrip 195 cm + wiązania Rottefella NIS-Touring Auto

- Peltonen Facile Nanogrip 188 cm + wiązania Rottefella NIS-Touring Auto

- Peltonen Facile Nanogrip 188 cm + wiązania Rottefella NIS-Touring Auto

 

BUTY: (10 par)

- Alpina T5 EVE Plus (czarno-białe)

- Alpina T30 EVE (czarno-niebiesko-białe)

- Alpina T30 (czarno-biało-czerwone)

- dostępne w rozmiarach 36-46

 

KIJE: (18 par)

- Hole Omega - długości 135 cm i 140 cm

- Hole Delta - długości 145 cm, 150 cm, 155 cm

 

CENNIK:

- 1 dzień - 50 zł
- 2 dni - 90 zł
- powyżej 3 dni - 40 zł/dzień
- kaucja zwrotna 100 zł/zestaw (narty, buty, kije) - wnoszona osobno

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW, KASKÓW, PINGWINKÓW, NART ORAZ RAKIET ŚNIEŻNYCH.

 1. Wypożyczalnia prowadzona jest przez Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna.
 2. Wypożyczalnia czynna jest w godzinach otwarcia lodowiska, istnieje możliwość rezerwacji/wypożyczenia nart biegowych, turowych oraz rakiet w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 539 931 213.
 3. W przypadku nart biegowych z butami i osprzętem, nart turowych z butami i osprzętem oraz rakiet śnieżnych Wypożyczający wraz z podpisaniem DOKUMENTU WYPOŻYCZENIA zawiera z WYPOŻYCZALNIĄ umowę cywilno-prawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 4. Zabrania się przekazywania innym osobom wypożyczonego sprzętu, modyfikowania czy naprawiania.
 5. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni.
 6. Wypożyczający odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
 7. Wypożyczający podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, i w dobrym stanie technicznym.
 8. Wypożyczalnia pobiera kaucję zwrotną w wysokości: 100 PLN za jeden zestaw biegowy oraz 200 PLN za jeden zestaw nart turowych.
 9. Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia. Zwrot sprzętu następuje w wypożyczalni.
 10. Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient korzysta ze sprzętu na własną odpowiedzialność.
 11. Wypożyczający  zobowiązuje  się  do  użytkowania  sprzętu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem  i  jednocześnie  ponosi  pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenie wynikłe z jego nieodpowiedniego korzystania.
 12. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że  jego  naprawa  stanie  się  nieopłacalna.  W  takim  przypadku  Wypożyczający  zobowiązuje  się  do  zapłaty  całej  wartości.
 13. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową do ceny zakupu sprzętu wg faktury za: kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu.
 15. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie, Wypożyczający, zobowiązany jest zwrócić wypożyczalni wartość sprzętu najpóźniej w chwili upływu terminu zwrotu.
 16. W przypadku, kiedy Wypożyczający nie zwróci sprzętu w umówionym terminie i nie poinformuje (telefonicznie lub mailowo) o decyzji przedłużenia, sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.
 17. Narty biegowe, turowe oraz rakiety śnieżne wypożyczane są w komplecie: tzn.: narty z wiązaniami, butami, kijkami.
 18. Cennik:
  narty biegowe (komplet): 1 dzień - 50 zł / 2 dni - 90 zł / powyżej 3 dni - 40 zł za dzień
  narty turowe (komplet): 1 dzień - 100 zł / 2 dni - 180 zł / powyżej 3 dni - 70 zł za dzień
  rakiety śnieżne: 1 dzień - 20 zł / 2 dni - 30 zł / powyżej 3 dni - 15 zł za dzień

W związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w oświadczeniu rodzica/opiekuna prawnego dziecka/podopiecznego poniżej 10 roku życia uprawniające do samodzielnego korzystania z lodowiska w Brennej zarządzanego przez Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna  informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

I.    ADMINISTRATOR DANYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna, którego reprezentuje Dyrektor Ośrodka Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna z siedzibą władz przy ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, tel. +48 33 853 65 50, e-mail: opkis@brenna.org.pl

II.    INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1)    pod adresem poczty elektronicznej: iod@brenna.org.pl
2)    pisemnie na adres siedziby Administratora.

III.    PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Przetwarzanie danych odbywa się w związku z samodzielnym korzystaniu z lodowiska w Brennej przez osobę poniżej 10 roku życia.

IV.    ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych
do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

V.    OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Dane osobowe zawarte w formularzu będą przechowywane jedynie w okresie 6 miesięcy, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

VI.    PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:
1)    dostępu do treści swoich danych osobowych,
2)    sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3)    usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
4)    ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
5)    przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
6)    a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.


VII.    PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.
1.    Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,
do cofnięcia zgody.
2.    Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania, ale wycofanie zgody eliminuje Pana/Pani z możliwości otrzymania nagrody.

VIII.    PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX.    INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem uprawniającym do samodzielnego korzystania z lodowiska przez dziecko w wieku do 10 lat.

X.    ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Załączniki: