Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Skitury

Narciarstwo skiturowe zyskuje coraz większą rzeszę zwolenników. W odpowiedzi na rosnącą popularność tej formy aktywności w okresie zimowym w wypożyczalni sprzętu sportowego w Parku Turystyki w Brennej istnieje możliwość wypożyczenia skiturów, butów oraz kijków.

 

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU SPORTOWEGO
Park Turystyki w Brennej
43-438 Brenna, ul. Malinowa 2b
tel. 539 931 213

 

Wypożyczalnia dysponuje następującym sprzętem skiturowym:

NARTY: (5 par)

- ELAN IBEX 84 163 cm + wiązania Elan Bindings ION 12 demo with brake 85 + foki ELAN IBEX 84 163       

- ELAN IBEX 78 170 cm + wiązania Elan Bindings ION 12 demo with brake 85 + foki ELAN IBEX 78 170

- ELAN IBEX 78 156 cm + wiązania Elan Bindings ION 12 demo with brake 85 + foki ELAN IBEX 78 156

- ELAN IBEX 84 170 cm + wiązania Elan Bindings ION 12 demo with brake 85 + foki ELAN IBEX 84 170

- ELAN Himalaya 177 cm  + wiązania Elan Bindings ION 12 demo with brake 100 + foki ELAN Himalaya 177

 

BUTY: (10 par)

- Dalbello Lupo AX 90 UNI - rozmiary 23,5 - 29,5

 

KIJE: (5 par)

- Leki Haute Route (regulowana długość)

 

CENNIK:

- 1 dzień - 100 zł
- 2 dni - 180 zł
- powyżej 3 dni - 70 zł/dzień
- cena dotyczy 1 zestawu skiturowego (narty, kije, buty)
- kaucja zwrotna 200 zł/zestaw - wnoszona osobno

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW, KASKÓW, PINGWINKÓW, NART ORAZ RAKIET ŚNIEŻNYCH.

 1. Wypożyczalnia prowadzona jest przez Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna.
 2. Wypożyczalnia czynna jest w godzinach otwarcia lodowiska, istnieje możliwość rezerwacji/wypożyczenia nart biegowych, turowych oraz rakiet w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 539 931 213.
 3. W przypadku nart biegowych z butami i osprzętem, nart turowych z butami i osprzętem oraz rakiet śnieżnych Wypożyczający wraz z podpisaniem DOKUMENTU WYPOŻYCZENIA zawiera z WYPOŻYCZALNIĄ umowę cywilno-prawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 4. Zabrania się przekazywania innym osobom wypożyczonego sprzętu, modyfikowania czy naprawiania.
 5. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni.
 6. Wypożyczający odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
 7. Wypożyczający podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, i w dobrym stanie technicznym.
 8. Wypożyczalnia pobiera kaucję zwrotną w wysokości: 100 PLN za jeden zestaw biegowy oraz 200 PLN za jeden zestaw nart turowych.
 9. Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia. Zwrot sprzętu następuje w wypożyczalni.
 10. Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient korzysta ze sprzętu na własną odpowiedzialność.
 11. Wypożyczający  zobowiązuje  się  do  użytkowania  sprzętu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem  i  jednocześnie  ponosi  pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenie wynikłe z jego nieodpowiedniego korzystania.
 12. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że  jego  naprawa  stanie  się  nieopłacalna.  W  takim  przypadku  Wypożyczający  zobowiązuje  się  do  zapłaty  całej  wartości.
 13. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową do ceny zakupu sprzętu wg faktury za: kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu.
 15. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie, Wypożyczający, zobowiązany jest zwrócić wypożyczalni wartość sprzętu najpóźniej w chwili upływu terminu zwrotu.
 16. W przypadku, kiedy Wypożyczający nie zwróci sprzętu w umówionym terminie i nie poinformuje (telefonicznie lub mailowo) o decyzji przedłużenia, sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.
 17. Narty biegowe, turowe oraz rakiety śnieżne wypożyczane są w komplecie: tzn.: narty z wiązaniami, butami, kijkami.
 18. Cennik:
  narty biegowe (komplet): 1 dzień - 50 zł / 2 dni - 90 zł / powyżej 3 dni - 40 zł za dzień
  narty turowe (komplet): 1 dzień - 100 zł / 2 dni - 180 zł / powyżej 3 dni - 70 zł za dzień
  rakiety śnieżne: 1 dzień - 20 zł / 2 dni - 30 zł / powyżej 3 dni - 15 zł za dzień

W związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w oświadczeniu rodzica/opiekuna prawnego dziecka/podopiecznego poniżej 10 roku życia uprawniające do samodzielnego korzystania z lodowiska w Brennej zarządzanego przez Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna  informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

I.    ADMINISTRATOR DANYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna, którego reprezentuje Dyrektor Ośrodka Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna z siedzibą władz przy ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, tel. +48 33 853 65 50, e-mail: opkis@brenna.org.pl

II.    INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1)    pod adresem poczty elektronicznej: iod@brenna.org.pl
2)    pisemnie na adres siedziby Administratora.

III.    PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Przetwarzanie danych odbywa się w związku z samodzielnym korzystaniu z lodowiska w Brennej przez osobę poniżej 10 roku życia.

IV.    ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych
do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

V.    OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Dane osobowe zawarte w formularzu będą przechowywane jedynie w okresie 6 miesięcy, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

VI.    PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:
1)    dostępu do treści swoich danych osobowych,
2)    sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3)    usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
4)    ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
5)    przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
6)    a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.


VII.    PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.
1.    Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,
do cofnięcia zgody.
2.    Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania, ale wycofanie zgody eliminuje Pana/Pani z możliwości otrzymania nagrody.

VIII.    PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX.    INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem uprawniającym do samodzielnego korzystania z lodowiska przez dziecko w wieku do 10 lat.

X.    ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.