Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Artyści uliczni - prezentacje artystyczne

Zasady udostępniania Parku Turystyki, Ośrodka Pod Brandysem na organizację autorskich prezentacji artystycznych.

 

§ 1.
Zarządzenie  określa zasady udostępniania Parku Turystyki – teren koło rzeźb i Utopca, Ośrodek Pod Brandysem- teren przy ściance wspinaczkowej na organizację autorskich   prezentacji artystycznych.


§ 2.
1. Artyści uliczni mogą występować na terenie Parku Turystyki, oraz Ośrodka Pod Brandysem na podstawie wydanej zgody.

2. Warunkiem niezbędnym uzyskania zgody, o której mowa w pkt 1., jest złożenie wniosku o pozwolenie na prowadzenie autorskich prezentacji artystycznych, oraz jego pozytywna weryfikacja przez Dyrektora Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna.

§ 3.
Określa się następujące szczególne zasady prezentacji artystycznych w zakresie muzyki, aktorstwa, gimnastyki, tańca i sztuki cyrkowej bez udziału zwierząt, do których przestrzegania zobowiązany jest Prowadzący:

1) zezwolenie wydawane jest na czas określony i nie może być odstępowane innym osobom lub podmiotom pod rygorem utraty ważności;

2) prezentacja odbywać się może wyłącznie w miejscu wyznaczonym w pozwoleniu,

3) zakazuje się występów podczas imprez organizowanych przez OPKiS, lub partnerów,

4) obowiązuje zakaz używania nagłośnienia podczas prezentacji;

5) po zakończeniu prezentacji miejsce należy pozostawić w należytym porządku;

6) prezentacje nie mogą zawierać treści obraźliwych, zakazanych przez powszechnie obowiązujący porządek, prawny oraz naruszających zasady obyczajowe i kulturowe, kwestii politycznych czy religijnych,

7) prezentacja powinna odbywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami dobrego wychowania;

8) Prowadzący Prezentację zobowiązuje się do nieutrudniania prezentacji innym artystom;

9) w przypadku nieprzestrzegania zasad lub wywoływania sytuacji konfliktowych pozwolenie będzie anulowane w trybie natychmiastowym, a decyzja ta będzie brana pod uwagę przy rozpatrywaniu ponownego wniosku;

10) wszelkie ewentualne koszty zbiorowego zarzadzania ponosi grający (prawa autorskie),

11) pozwolenie wydawane jest po pisemnym oświadczeniu przez Prowadzącego Prezentację o zapoznaniu się z zasadami prezentacji i zobowiązaniu się do jego przestrzegania.

 

§ 4.
1.Wniosek o pozwolenie na prowadzenie autorskich prezentacji artystycznych, oraz oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami prezentacji określa załącznik nr 1, do niniejszego zarządzenia.

2. Wniosek, wraz z oświadczeniem należy złożyć co najmniej 14 dni przed planowanym występem w siedzibie Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna:

    43-438 Brenna, ul. Malinowa 2b

3. Pozwolenia wydawane są w formie pisemnej co najmniej 7 dni przed planowanym terminem występu przez dyrektora OPKiS.

 

§ 5.
 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi 

 

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki: