Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Otwarcie Lodowiska

14

gru

10:00

Otwarcie Lodowiska

Brenna Centrum - Park Turystyki (Amfiteatr), ul. Malinowa 2b

.............................................................................................................................................................

LODOWISKO CZYNNE OD 14 GRUDNIA 2019 r.: 

od poniedziałku do piątku w godz.13.00-19.00,
od soboty do niedzieli w godz. 10.00-20.00.

W okresie świąt Bożego Narodzenia:

23.12.19 r. - 10:00-19:00,
24.12.19 r. - nieczynne, 
25.12.19 r. - nieczynne,
26/27/30/31.12.19 r. - 10:00-19:00,
01.01.20 r. - 10:00-19:00.

Rezerwacje lodowiska dla grup zorganizowanych - tel. (33) 474 06 01.

.............................................................................................................................................................
CENNIK

 1. Wejście na lodowisko osoba dorosła – 8 zł.
 2. Wejście na lodowisko osób do lat 18 – 2 zł.
 3. Wypożyczenie łyżew (bez względu na wiek) - 5 zł.
 4. Wypożyczenie kasku - bezpłatnie
 5. Wypożyczenie pingwinka Kinder Pingui do nauki jazdy - bezpłatnie.
 6. Narty biegowe (komplet): 1 dzień - 50 zł / 2 dni - 90 zł / powyżej 3 dni - 40 zł za dzień
 7. Narty turowe (komplet): 1 dzień - 100 zł / 2 dni - 180 zł / powyżej 3 dni - 70 zł za dzień
 8. Rakiety śnieżne: 1 dzień - 20 zł / 2 dni - 30 zł / powyżej 3 dni - 15 zł za dzień

Lokalizacja Parku Turystyki w Brennej (43-438 Brenna, ul. Malinowa 2b), w którym znajduje się otwarte lodowisko:.............................................................................................................................................................

REGULAMIN LODOWISKA 2019/2020

 1. Lodowisko jest zarządzane przez Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna.
 2. Lodowisko jest czynneod poniedziałku do piątku w godz.13.00-19.00, od soboty do niedzieli w godz. 10.00-20.00.
 3. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych zarządzający ma prawo do zmian harmonogramu korzystania z lodowiska.
 4. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu, (paragon) który należy zachować do kontroli lub osoby uprawnione do bezpłatnych wejść.
 5. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 50 osób. Obsługa ma prawo chwilowego wstrzymania wstępu na lodowisko, do momentu zwolnienia miejsca.
 6. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami w ciepłym ubraniu i rękawiczkach.
 7. Podczas przerw na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy lodowiska muszą opuścić taflę lodu oraz zachować bezpieczny odstęp od band lodowiska.
 8. Za rzeczy pozostawione na lodowisku i poza nim zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 9. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska.
 10. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska: a) tylko pod opieką osób dorosłych będących na łyżwach, b) samotnie na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna (oświadczenie dostępne w wypożyczalni - treść: Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń obsługi lodowiska oraz warunków regulaminu i że poinformowałem/am o nich dziecko/podopiecznego. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka/podopiecznego pozwala na tego typu aktywność. Wszystkie osoby współpracujące z OPKiS nie ponoszą odpowiedzialności względem korzystającego z lodowiska za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po korzystaniu z lodowiska. Uczestnik korzysta z lodowiska na odpowiedzialność rodzica/opiekuna. Uczestnicy oraz ich rodzice/opiekunowie ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszego oświadczenia uczestnicy i ich rodzice/opiekunowie zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od zarządcy lodowiska lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z korzystaniem z lodowiska.). Zaleca się aby dzieci były wyposażone w kaski ochronne.
 11. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska.
 12. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się: – używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenia dla uczestników korzystających z lodowiska
  - siadania na bandach okalających lodowisko,
  - rzucania śniegiem,
  - jazdy z dziećmi na rękach,
  - wnoszenia i spożywania art. spożywczych na tafli lodowiska,
  - niszczenia sprzętu i urządzeń,
  - stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, jazdy pod prąd,
  - urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw.
 13. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz zakaz palenia papierosów.
 14. Korzystający z lodowiska ponoszą osobiste ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 15. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 16. Na łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska oraz w miejscach wyłożonych wykładziną.
 17. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych.
 18. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.
 19. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska.
 20. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.
 21. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do trzech tygodni od daty pozostawienia.
 22. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW, KASKÓW, PINGWINKÓW, NART ORAZ RAKIET ŚNIEŻNYCH.

 1. Wypożyczalnia prowadzona jest przez Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna.
 2. Wypożyczalnia czynna jest w godzinach otwarcia lodowiska, istnieje możliwość rezerwacji/wypożyczenia nart biegowych, turowych oraz rakiet w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 539 931 213.
 3. W przypadku nart biegowych z butami i osprzętem, nart turowych z butami i osprzętem oraz rakiet śnieżnych Wypożyczający wraz z podpisaniem DOKUMENTU WYPOŻYCZENIA zawiera z WYPOŻYCZALNIĄ umowę cywilno-prawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 4. Zabrania się przekazywania innym osobom wypożyczonego sprzętu, modyfikowania czy naprawiania.
 5. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni.
 6. Wypożyczający odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
 7. Wypożyczający podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, i w dobrym stanie technicznym.
 8. Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia. Zwrot sprzętu następuje w wypożyczalni.
 9. Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient korzysta ze sprzętu na własną odpowiedzialność.
 10. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową do ceny zakupu sprzętu wg faktury za: kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu.
 11. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie, Wypożyczający, zobowiązany jest zwrócić wypożyczalni wartość sprzętu najpóźniej w chwili upływu terminu zwrotu.
 12. W przypadku, kiedy Wypożyczający nie zwróci sprzętu w umówionym terminie i nie poinformuje (telefonicznie lub mailowo) o decyzji przedłużenia, sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.
 13. Narty biegowe, turowe oraz rakiety śnieżne wypożyczane są w komplecie: tzn.: narty z wiązaniami, butami, kijkami.
 14. Cennik:
  łyżwy - 5 zł 
  kaski - bezpłatnie
  pingwin do nauki jazdy na łyżwach - bezpłatnie
  narty biegowe (komplet): 1 dzień - 50 zł / 2 dni - 90 zł / powyżej 3 dni - 40 zł za dzień
  narty turowe (komplet): 1 dzień - 100 zł / 2 dni - 180 zł / powyżej 3 dni - 70 zł za dzień
  rakiety śnieżne: 1 dzień - 20 zł / 2 dni - 30 zł / powyżej 3 dni - 15 zł za dzień

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w oświadczeniu rodzica/opiekuna prawnego dziecka/podopiecznego poniżej 10 roku życia uprawniające do samodzielnego korzystania z lodowiska w Brennej zarządzanego przez Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna  informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

I.    ADMINISTRATOR DANYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna, którego reprezentuje Dyrektor Ośrodka Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna z siedzibą władz przy ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, tel. +48 33 853 65 50, e-mail: opkis@brenna.org.pl

II.    INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1)    pod adresem poczty elektronicznej: iod@brenna.org.pl
2)    pisemnie na adres siedziby Administratora.

III.    PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Przetwarzanie danych odbywa się w związku z samodzielnym korzystaniu z lodowiska w Brennej przez osobę poniżej 10 roku życia.

IV.    ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych
do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

V.    OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Dane osobowe zawarte w formularzu będą przechowywane jedynie w okresie 6 miesięcy, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

VI.    PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:
1)    dostępu do treści swoich danych osobowych,
2)    sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3)    usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
4)    ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
5)    przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
6)    a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.


VII.    PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.
1.    Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,
do cofnięcia zgody.
2.    Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania, ale wycofanie zgody eliminuje Pana/Pani z możliwości otrzymania nagrody.

VIII.    PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX.    INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem uprawniającym do samodzielnego korzystania z lodowiska przez dziecko w wieku do 10 lat.

X.    ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.